Fő imádságok magyarul és latinul

Imádság neve Magyarul Latinul
Katolikus keresztény köszöntés Dicsértessék a Jézus Krisztus! - Mindörökké! Ámen. Laudetur Jesus Christus! - In aeternum! Amen.
Az Úr imádsága (Miatyánk) Mi atyánk, aki a mennyekben vagy!
Szenteltessék meg a Te neved!
Jöjjön el a Te országod!
Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is!
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma!
Bocsásd meg vétkeinket,miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek!
Ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól! Amen
Pater noster, qui es in coelis,
sanctificetur nomen tuum,
adveniat regnum tuum,
fiat voluntas tua sicut in coelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.
Et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris,
et ne nos inducas in tentationem,
sed libera nos a malo. Amen.
Az angyali üdvözlet (Üdvözlégy) Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis, peccatoribus, nunc, et in hora mortis nostrae. Amen.
A Szentháromság dicsőítése (kis doxológia) Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Az Apostoli Hitvallás (Hiszekegy) HISZEK AZ EGY ISTENBEN, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében,
És Jézus Krisztusban, ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban;
Ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától;
Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítteték, meghalt és eltemették;
Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül; fölment a mennybe, ott ül a Mindenható Atyaisten jobbján;
Onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek a Szentlélekben.
Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat;
A szentek közösségét,
A bűnök bocsánatát;
A test feltámadását
És az örök életet. Amen.
Credo in Deum Patrem omnipotentem, creatorem caeli et terrae; Et in Iesum Christum,
Filium eius unicum,
Dominum nostrum,
qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus et sepultus, descendit ad infernos, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis, inde venturus est iudicare vivos et mortuos;
Credo in Spiritum Sanctum, sanctam Ecclesiam catholicam, Sanctorum communionem,
remissionem peccatorum, carnis resurrectionem, et vitam aeternam. Amen.

- További elmélkedésre késztető imák itt elérhetőek

- Isteni irgalmasság kilencede

- Engesztelő imádságok hazánk lelki megújulásáért